board-of-directors

July 5, 2018 by admin

BOARD OF DIRECTORS

MR. PRAKASH MANJANATH TELANG

Chairman

MR. SANDEEP SINGH

Managing Director

MR. SHIN NAKAJIMA

Director representing Hitachi Construction Machinery Co Ltd, Tokyo

MR. SHYAM MANI

Director & Chairman, Audit Committee

MR. PRASANN KUMAR CHOBE

Director

MR. HIDEKI MIZUMACHI

Director

MR. MASAFUMI SENZAKI

Director

MR. KOJI TAHARA

Director